• image
  • image
  • image

Bygninger som en intelligent vand ressource!

BEWARE - Buildings as an intElligent WAter REsource

 

Klimaændringer kommer til at udfordre vores byer i fremtiden. Store mængder af regnvand skal bortledes efterhånden som byen udvikler sig. Nye bygninger i eksisterende områder vil altid udfordre det eksisterende regnvandssystem. Hvis nye større områder med meget tagareal eller andre befæstede overflader tilsluttes eksisterende regnvandskloaker kan det i sidste ende resultere i hyppigere oversvømmelser og aflastning af spildevand ud i naturen via overløb.


Vandet er dog ikke kun en udfordring, da det også udgør en ressource. Hvis vandet har en tilstrækkelig vandkvalitet kan det genbruges til vandingsformål eller indgå i bygningens sekundære vandsystem.


På Aalborg Universitet har vi igennem en årrække forsket i at kunne forudsige, hvornår kraftig regn rammer et byområde. Hvis denne varsling kommer i tilstrækkelig god tid, er det muligt at styre afløbssystem og renseanlæg på en sådan måde, at der er færre oversvømmelser og mindre miljøpåvirkning. Langtidsprognoser af nedbøren kan bruges til at optimere Lokal Afledning af Regnvand (LAR), således at der bliver en balance mellem det vand der tilbageholdes til andre anvendelser og belastningen af afløbssystemet.


For at kunne lave disse systemer effektivt skal der være sensorer, der hele tiden måler den aktuelle regn intensitet og efterfølgende afstrømning. På den måde kan vi hele tiden justere vores computermodeller for at få den mest optimale forudsigelse.


Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, har indgået et samarbejde med COWI A/S, Aalborg og Søren Enggaard A/S om at lave en konkret opstilling i parkeringsbygningen ved Visionshuset på Synergivej i Aalborg. Her anvender vi bygning til at måle nedbøren med stor nøjagtighed og i fællesskab udforsker vi mulighederne for at bruge vandet til andre formål. Perspektivet er at vise, hvordan bygninger kan bruges som intelligente sensorer til at måle ekstremregn og dermed være med til at styre større afløbssystemer og på samme tid være med til at opsamle regnvand og reducere belastningen på den lokale skala.

 

Ariel viewParkeringsbygningen er udformet således at alt regnvand fra det øverste dæk ledes ned gennem kun to faldstammer i bygningen. Det øverste dæk er et meget veldefineret areal, hvor ”afløbssystemet” hænger frit under dækket, og er synligt fra det mellemste dæk. Det er derfor muligt at have 100% styr på hele systemet, hvilket gør det muligt at anvende bygning, som en stor regnmåler.

 

På figuren til højre er Visionshuset markeret med grønt og det overste dæk på parkeringsbygningen er markeret med rødt.  Overflade arealet af det øverste dæk er ca. 3000 m2, hvilket svare til et mindre opland. Det vil derfor være muligt at overføre nogle erfaringer fra dette forsøg til urbane oplande.

 

I første omgang har forsøgsopstillingen følgende tre formål:

 

 

  1. Måling af afstrømningen for at undersøge mulighederne i at anvende større veldefinerede arealer som regnmålere, samt studere sammenhængen mellem regnestimatet fra regnmålere, vejrradarer og regnestimatet baseret på afstrømningsmåleringer fra et opland (parkeringshuset).
  2. Måling af afstrømningen for at undersøge om afstrømningsmålinger kan anvendes til at forbedre kalibreringen af vejrradar og derved undersøge potentiale for at bruge selve byen som sensorer.
  3. Måling af vandkvaliteten af det afstrømmende vand fra parkeringsarealet med henblik på at undersøger potentialet for genanvendelse af regnvandet. 

 

På sigt, vil det være muligt at tilslutte en form for opsamling af regnvandet, for at kunne genanvende regnvandet til aktiviteter som f.eks. vandingsformål eller indgå i bygningens sekundære vandsystem. Det er dog vigtigt først at vurdere vandkvaliteten.

COWI a-s logo small     soren-enggaard a-s logo small trans